Logo fundacji Tonika

Statut Fundacji Wspierania Edukacji “TONIKA”

Postanowienia ogólne

§ 1
Sebastian Grzegorz Tomczyk, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 25.10.2018 r. przed notariuszem Anną Hładczuk w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ul.  Mickiewicza 3a, 65 – 053 Zielona Góra, fundację o nazwie: Fundacja Wspierania Edukacji „Tonika” zwaną w dalszej części statutu Fundacją.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja może używać nazwy skróconej: “Fundacja Tonika”.

§ 3
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać się znakami graficznymi.
Wzór pieczęci i znaków graficznych zatwierdza Zarząd Fundacji.

§ 4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 6
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8
Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

Cele i sposoby działania Fundacji

§ 9
Celem Fundacji jest:

 1. Upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy i umiejętności muzycznych, artystycznych i sportowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Edukacja artystyczna, muzyczna i sportowa osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w celu ich aktywizacji.
 3. Popularyzowanie i promowanie kultury muzycznej i sztuki różnych stylów, epok i gatunków w społeczeństwie polskim.
 4. Wspieranie i promocja działalności utalentowanych artystów i zespołów poprzez organizowanie i finansowanie projektów artystycznych w postaci wydarzeń kulturalnych.
 5. Rozwój infrastruktury umożliwiającej organizację kształcenia sportowego, artystycznego oraz krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim.
 6. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego wraz z aktywizacją ludności.
 7. Rozwój kontaktów między krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele przez następujące działania w sferze zadań publicznych, zgodnych z art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, a w szczególności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

 1. nieodpłatne i odpłatne organizowanie i współorganizowanie koncertów, festiwali muzycznych, przedstawień, recitali, widowisk słowno-muzycznych oraz wydarzeń artystycznych i sportowych dla ogółu społeczeństwa; działania te są zadaniami publicznymi w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, realizowanymi we współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi;
 2. nieodpłatne i odpłatne organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych w zakresie muzyki, sztuk plastycznych, tańca i sportu: warsztatów, kursów, lekcji indywidualnych, prób i konkursów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; działania te są zadaniami publicznymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla społeczności muzycznej - uczestników czynnych oraz dla ogółu społeczeństwa;
 3. wspieranie rozwoju infrastruktury edukacji muzycznej, artystycznej i sportowej poprzez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, ich konserwację i naprawy, zakup akcesoriów plastycznych, fotograficznych, przyborów malarsko-kreślarskich oraz innych sprzętów potrzebnych do wyżej wymienionych działalności, są to działania w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności muzycznej, z zakresu kultury i sztuki oraz nauki i edukacji;
 4. konserwacja i remonty budynków i pomieszczeń własnych lub wynajmowanych do celów statutowych fundacji; są to działania w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności muzycznej, z zakresu kultury i sztuki oraz nauki i edukacji;
 5. nieodpłatne i odpłatne finansowe i organizacyjne wspieranie wydawania nagrań muzycznych, promujących muzykę polską, a także utalentowanych instrumentalistów - wykonawców, są to zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rzecz ogółu społeczeństwa;
 6. nieodpłatne i odpłatne prowadzenie działalności wydawniczej, promującej i popularyzującej muzykę, sztuki plastyczne i jej twórców oraz wykonawców, działania te są zadaniami publicznymi z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rzecz ogółu społeczeństwa;
 7. gromadzenie wokół celów i idei Fundacji artystów, działaczy i dydaktyków krajowych i zagranicznych, współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania;
 8. propagowanie i wspomaganie działań przyczyniających się do poprawy wyposażenia szkół w pomoce naukowe i dydaktyczne oraz inne podnoszące estetykę pomieszczeń szkolnych;
 9. aktywizowanie rodziców, młodzieży, nauczycieli oraz środowisk współpracujących z Fundacją wokół celów Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski w jaki Fundację wyposażył Fundator wynosi 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).
 3. Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są:
 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać odpłatnie lub nieodpłatnie działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 4. Fundacja zabezpiecza realizację swoich zadań przez gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.

§ 12

 1. Fundacja ma prawo tworzyć oddziały, zakładać filie, a także tworzyć i przystępować do spółek, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, zrzeszeń i fundacji.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 13

 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów wyszczególnionych w §9 i w §10.
 2. Fundacja przeznacza wszystkie osiągnięte dochody na realizację jej celów statutowych.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Fundację możliwe jest dopiero z chwilą uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacji przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
 6. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być m.in.: 

Władze Fundacji

§ 15
Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jako organ nadzorujący i opiniujący.
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jako organ zarządzający.

Rada Fundacji

§ 16

 1. Rada jest organem kontroli i nadzoru, a także organem opiniującym Fundacji.
 2. Rada jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej ani nadzoru.

§ 17

 1. W skład Rady wchodzi od dwóch do pięciu członków, którzy pełnią swoją funkcję przez czas nieokreślony.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze uchwały spośród osób zaproponowanych przez Fundatora i na jego wniosek.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundator może odwołać członka Rady.
 2. Fundator może wejść w skład Radcy, jednak nie może tej funkcji łączyć z funkcją członka lub Prezesa Zarządu.

§ 18

 1. Członkowie Rady:
 1. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 19

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 2. Rada zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie mogą brać udział w obradach i uprzednio wyrażą na to zgodę na piśmie.
 4. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 20
Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu za zgodą Fundatora, z zastrzeżeniem §17 ust.2,
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu i ustalanie jego wynagrodzenia,
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji w porozumieniu z Fundatorem,
 6. nadzór nad działalnością Fundacji,
 7. wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
 8. opiniowanie programów i planów działalności Fundacji,
 9. opiniowanie zmiany statutu Fundacji,
 10.  wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją lub likwidację Fundacji.

§ 21
Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
 3. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 22
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i zarządza jej majątkiem.

§ 23
Zarząd Fundacji składa się od jednego (1) do dwóch (2) członków, w tym Prezesa Zarządu. Fundator może wejść w skład Zarządu, w tym może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

 1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejnych członków Zarządu powołuje Rada za pisemną zgodą Fundatora.
 2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne: ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym.
 5. Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez niego tej funkcji do czasu podjęcia decyzji przez Radę.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku:
 1. Odwołanie członka Zarządu następuje uchwałą Rady za pisemną zgodą Fundatora w razie:

§ 24

 1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały są przyjmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, o ile inne postanowienie statutu lub przepis prawa nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 25

 1. Zarząd Fundacji w szczególności:
 1. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok kalendarzowy.

Sposób Reprezentacji

§ 26

 1. Do reprezentowania Fundacji, w szczególności składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. 
 2. W stosunkach z Prezesem Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden z członków Rady.

Zasady gospodarki finansowej Fundacji

§ 27

 1. Fundacja może zatrudniać pracowników. Ogólne zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa Zarząd Fundacji.
 2. W celu prowadzenia działalności statutowej odpłatnej jak i nieodpłatnej, Fundacja może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług o charakterze cywilnoprawnym niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych, w wysokości nieprzekraczającej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 3. Wynagrodzenie zatrudnianych członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania majątku przekazanego przez Fundatora na fundusz założycielski Fundacji.

§ 28

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Zarządu, członków Rady, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, członkowie Rady lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 29
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość na zasadach ogólnych.
Fundacja może tworzyć fundusze celowe; zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd.

Zmiana Statutu

§ 30
Zmian w statucie dokonuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 31

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 32
Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w formie jednomyślnej uchwały, za zgodą Fundatora oraz za zgodą Rady wyrażoną w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów

Likwidacja Fundacji

§ 33

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:
 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie jednomyślnej uchwały, za zgodą Fundatora oraz za zgodą Rady wyrażoną w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada za zgodą Fundatora.
 3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone uchwałą Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

PODPISANO:

/-/ Sebastian Tomczyk

Fundator

Zielona Góra, 12-01-2021 roku

Aktualny statut Fundacji z dnia 12-01-2021 w wersji pdf wydrukuj

 

 

 

Władze fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
developed by brodex.pl

Do góry