Logo fundacji Tonika

REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW
organizowanych przez Fundację Wspierania Edukacji TONIKA

§ I. PODSTAWOWE POJĘCIA W REGULAMINIE

 1. Zajęcia – cykliczne spotkania animacyjne, nietworzące zamkniętego bloku spotkań.
 2. Warsztaty – zamknięte cykle spotkań o charakterze animacyjnym, o z góry określonej liczbie i czasie trwania.
 3. Uczestnik – osoba zapisana na listę uczestników zajęć lub warsztatów.
 4. Pracownik – osoba będąca pracownikiem Fundacji Tonika upoważniona do organizacji i koordynacji zajęć lub warsztatów.
 5. Fundacja TONIKA – Fundacja Wspierania Edukacji Tonika z siedzibą w Zielonej Górze (65-536) ul. Wyszyńskiego 17.
 6. Rodzic/opiekun prawny – osoba pełnoletnia posiadająca zdolność podejmowania czynności prawnych w imieniu małoletniego Uczestnika
 7. Instruktor – osoba realizująca zajęcia lub warsztaty.
 8. Ryczałt - należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry za korzystanie z zajęć/warsztatów.

§ II. GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Fundacja TONIKA.
 2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć i warsztatów są Pracownicy.
 3. Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez Instruktorów.
 4. W zajęciach i warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować udziału w zajęciach lub warsztatach osobom trzecim. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć lub warsztatów decydują Pracownicy lub Instruktorzy.
 5. Zapisu na zajęcia lub warsztaty, które stanowią formę zawarcia umowy pomiędzy stronami (między Fundacją TONIKA a Uczestnikiem lub reprezentującym go opiekunem prawnym) mogą dokonywać Uczestnicy, którzy są pełnoletni lub opiekunowie prawni Uczestników.
 6. Warunkiem udziału w zajęciach lub warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika pełnoletniego lub przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika wyrażona poprzez kliknięcie guzika potwierdzającego przeczytanie niniejszego regulaminu, podczas wypełniania formularza zapisów.
 7. Udział w zajęciach jest możliwy po uprzednim zapisaniu się na wybrane zajęcia lub warsztaty oraz wypełnieniu „Karty Uczestnika” i dostarczenie jej Instruktorowi.
 8. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach, w których prowadzone są zajęcia, organizowane przez Fundację TONIKA oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Instruktorów lub Pracowników. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy Uczestników zajęć lub warsztatów.
 9. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach lub warsztatach jest lista obecności prowadzona przez Instruktora.
 10. Instruktorzy mają prawo do: 
  1. niewpuszczania na zajęcia Uczestników pełnoletnich oraz niedopuszczania do aktywnego udziału Uczestników niepełnoletnich, zalegających z opłatą za dany miesiąc,
  2. dokonywania skreśleń z listy Uczestników zajęć lub warsztatów, w uzgodnieniu z Pracownikiem.
 11. Instruktorzy nie mają prawa pobierania od Uczestników opłat za udział w zajęciach lub warsztatach.
 12. Niedokonanie wpłaty za zajęcia lub warsztaty skutkuje uruchomieniem procesu windykacji zaległych zobowiązań i w przypadku dalszej zwłoce w zapłacie za zajęcia/warsztaty wykreśleniem z listy Uczestników.
 13. Minimalną liczbę Uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć lub warsztatów ustala Pracownik Fundacji TONIKA.
 14. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
 15. Powstanie grupy warsztatowej jest możliwe, tylko po zapisaniu się określonego minimum Uczestników, którzy dokonają wpłaty pełnej kwoty za warsztat w wyznaczonym przez Fundację TONIKA terminie.
 16. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia lub warsztaty należy niezwłocznie poinformować Instruktora lub Pracownika.
 17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach lub warsztatach, Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika, obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracownika:
  1. w przypadku zajęć – najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Uczestnik rezygnuje;
  2. w przypadku warsztatów – najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem cyklu warsztatów.
 18. Forma powiadomienia o rezygnacji powinna mieć postać pisemną (dopuszczalna jest postać e-mailowa wychodząca z adresu pocztowego, jaki widnieje w “Karcie Uczestnika” na adres poczty mailowej bok@fundacjatonika.pl ).
 19. Rezygnacja z zajęć lub warsztatów nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 20. Zabrania się przebywania na terenie Fundacji TONIKA osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 21. Na terenie Fundacji TONIKA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

§ III. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ LUB WARSZTATÓW

 1. Zajęcia lub warsztaty odbywają się w lokalizacjach wyznaczonych przez Fundację Tonika.
 2. Czas trwania oraz terminy zajęć i warsztatów ustala Fundacja TONIKA i podaje na podstronach dot. danego projektu.
 3. Z ważnych powodów Fundacja TONIKA ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania się warsztatów i zajęć, o czym poinformuje uczestników za pomocą informacji pisemnej na stronie www.fundacjatonika.pl, na profilu Facebook oraz o ile jest to możliwe indywidualnie każdego Uczestnika zajęć lub warsztatów.

§ IV. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA I WARSZTATY

 1. Zajęcia i warsztaty mogą być nieodpłatne lub odpłatnie, a informacja na ten temat podawana jest każdorazowo na podstronie dot. danego wydarzenia.
 2. Opłaty przyjmowane są z góry w formie ryczałtu, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia i warsztaty z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności Uczestników – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
 3. Niedopuszczalne jest dokonywanie wpłat cząstkowych za zajęcia i warsztaty dokonywanych według indywidualnych ocen Uczestników.
 4. Faktury wystawiane będą wyłącznie na żądanie, zgodnie z terminami określonymi w prawie podatkowym.

§ V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zajęcia i warsztaty można dokonać tylko i wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany na podstronie dot. danego wydarzenia.
 2. W tytule wpłaty powinny być podane następujące informacje: 

§ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji TONIKA z siedzibą przy ul.Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra, zwane dalej Fundacją.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Fundacji jest pod adresem: bok@fundacjatonika.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. Lit b) w celu udziału w powyższych zajęciach (w tym rozliczaniu zajęć).
 4. Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/warsztatach a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 10. Podanie Fundacji danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej udziału w zajęciach i warsztatach.

§ VII. WYPOSAŻENIE PRACOWNI

 1. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia i warsztaty może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Uczestnicy zajęć i warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Fundacji TONIKA. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.
 3. Uczestnika zajęć lub warsztatów obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się zajęcia lub warsztaty.

Władze fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
developed by brodex.pl

Do góry