Fundacja Tonika

Zielona Góra

Z miłości do muzyki

Z miłości do ludzi

Drukuj

UMOWA O NAUKĘ

zawarta w Zielonej Górze pomiędzy Fundacją Wspierania Edukacji “TONIKA”

ul. Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra, NIP 9291970362

reprezentowaną przez Prezesa Sebastiana Tomczyka

zwaną dalej Fundacja

a

Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka/Pełnoletnim uczestnikiem zajęć wypełniającym formularz zapisy.

 

§ 1

 1. Umowa zawierana jest od dnia wypełnienia formularza zapisy bezterminowo.
 2. Umowę można rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wypełniając zakładkę Rezygnacja na stronie www.fundacjatonika.pl. Dopuszczamy możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia w wyjątkowych sytuacjach. 

§ 2

 1. Osoba wypełniająca formularz Zapisy na stronie www.fundacjatonika.pl oświadcza, że jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych jak również, że wypełnia formularz w swoim imieniu lub jako opiekun niepełnoletniego Uczestnika zajęć, a dane, które podaje są prawdziwe. Na ich podstawie wystawiana jest faktura.
 2. Opiekun niepełnoletniego Uczestnika zajęć, oświadcza jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika zajęć, Uczestnik zajęć pozostaje pod jego władzą rodzicielską.
 3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnika zajęć w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej (dotyczy zajęć stacjonarnych).

§ 3

 1. Terminy zajęć podawane są na stronie w zakładkach dla poszczególnych zajęć lub ustalane indywidualnie z uczestnikami zajęć.
 2. Fundacja zobowiązuje się do otoczenia uczestnika zajęć w czasie zajęć opieką wychowawczą (dotyczy zajęć stacjonarnych).

§ 4

 1. Nie pobieramy żadnych opłat do momentu umówienia terminu pierwszych zajęć.
 2. Kwota jednostkowa za zajęcia podana została podczas wypełniania formularza zapisów i wysyłana automatycznie z adresu bok @ fundacjatonika.pl wraz z pierwszym emailem po dokonaniu zapisu (jeśli nie dostaliście Państwo takiego maila prosimy o sprawdzenie spamu bądź kontakt z sekretariatem).
 3. Faktura obejmująca miesięczny okres rozliczeniowy wystawiana jest w ostatnim dniu miesiąca i umieszczana w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu.
 4. Informacja o kwocie do zapłaty obejmująca aktualne saldo wraz z numerem ostatniej faktury wysyłana jest na podany podczas zapisów email (bez żadnych załączników).
 5. Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Fundacji.
 6. Za zajęcia, na których Uczestnika zajęć nie było pobierana jest pełna opłata, bez względu na przyczynę nieobecności (choroba, wycieczka szkolna, itp) - nie odrabiamy zajęć.
 7. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy nauczyciela nie będzie pobierana żadna opłata lub dokonana zostanie stosowna korekta opłaty w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 8. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od wezwania do zapłaty zaległa kwota nie zostanie wpłacona nastąpi automatyczne zerwanie umowy, a zaległość zostanie poddana egzekucji przewidzianej Polskim prawem.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

Władze
fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk
 

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika | Polityka prywatności | developed by brodex.pl

Do góry